Podvojné účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácii

 • Podvojné účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

 • Spracovanie, zaúčtovanie, posúdenie oprávnenosti čerpania prostriedkov v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

 • Komplexné účtovnícke služby pri práci so štátnou pokladnicou (všetky úhrady klienta / faktúry + mzdy zamestnancov /, úpravy rozpočtu, nahrávanie účtovných a štatistických výkazov)

 • Sledovanie čerpania finančných prostriedkov, úpravy rozpočtu v účtovnom programe

 • Štvrťročná účtovná závierka v zmysle platných predpisov Ministerstva financií SR

 • Priebežné vyhodnocovanie hospodárenia s rozpočtovanými prostriedkami – formou interných porád u klienta

 • Tvorba štatistických výkazov, komplexných výkazov ( súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke ) spojených s individuálnou účtovnou závierkou a konsolidovanou účtovnou závierkou.


Podvojné a jednoduché účtovníctvo

 • Podvojné a jednoduché účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

 • Spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov o ich oprávnenosti z daňového hľadiska

 • Evidencia DPH – podklady pre daňové priznanie DPH

 • Ročná účtovná závierka + prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR

 • Daňové priznanie – vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov právnických aj fyzických osôb, vrátane príloh ( súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke )

 • Odoslanie závierky a daňového priznania na daňový úrad

 • Priebežné vyhodnocovanie dosiahnutých hospodárskych výsledkov – formou interných porád u klientov

Ekonomické poradenstvo

v rámci vedenia účtovníctva ponúkame ekonomické poradenstvo

Programy

podvojné účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácii vieme spracovať v programe WinIbeu – IVeS Košice, podvojné účtovníctvo PO – v programe „Omega“ a jednoduché účtovníctvo v programe „Alfa“ od spoločnosti KROS, a.s.